Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KLIMA TREND, spol. s r.o. pre predaj a montáž klimatizácie a vzduchotechniky na základe kampane  KLIMADODOMU.SK

 

Časť I. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť KLIMA TREND, spol. s r.o. so sídlom Štúrova 165, 949 01 Nitra, IČO: 36 519 901, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10200/N (ďalej aj ako "KLIMA TREND", alebo "predávajúci"), a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v platnom znení, zákona č. 250/2007  Z.z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len "kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v prevádzke predávajúceho alebo na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  www.klimadodomu.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

KOŠICE
mail: kosice@klimadodomu.sk, telefón: 0904 62 62 62

Bratislava
mail: bratislava@klimadodomu.sk, telefón: 0914 63 63 63

poštová adresa:

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1674 5726
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX

Prevádzka:

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Južná trieda 1546/11
040 01 Košice

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1674 5726
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra

 

1.2. Kupujúcim sa na účely tejto časti VOP rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci je pri zadávaní objednávky, alebo v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v prevádzke predávajúceho  povinný uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu, alebo podpisom  kúpnej zmluvy v prevádzke predávajúceho potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté v prevádzke predávajúceho alebo na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci:

1. dodá tovar prezentovaný v prevádzke  a/alebo na internetovej stránke elektronického obchodu kupujúcemu  a/alebo

2. vykoná odbornú súvisiacu službu/činnosť, napr.: montáž, inštalácia tovaru, spustenie do prevádzky, vyregulovanie, poskytnutím ktorej dôjde k zhotoveniu tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho 

(ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred týmito VOP.

1.7. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je zoznamom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tohto tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe jeho dopytu.

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom podpisu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim alebo záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len "objednávka") predávajúcim.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní jeho objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a kompletnosti objednaného tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené napr. ako "potvrdenie, alebo akceptácia objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny (napr. nezahrnutie potrebného tovaru do objednávky v prípade objednania si  odbornej súvisiacej služby/činnosti) si predávajúci vyžiada od zákazníka súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky sú uvádzané s DPH a prípadne aj bez DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nie je možné meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre).

2.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody na používanie, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich prevádzkach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1. Kupujúci je povinný:

1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

3. nepoškodzovať obchodné meno predávajúceho,

4. potvrdiť v dodacom liste, respektíve inom obdobnom dokumente (prepravný list, preberací protokol, ...) potvrdzujúcom prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

 

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených v prevádzke, alebo na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote uvedenej v kúpnej zmluve alebo v potvrdení objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve, alebo v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, alebo záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve alebo uvedenej v akceptácii objednávky.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti, nepodstatné odchýlky nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy  zo strany kupujúceho.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, alebo v kúpnej zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú po uzavretí zmluvy inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto VOP.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, jeho kompletnosť, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku bez podpísaného záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru dopravcom nie je možné uznať.

5.9. Nahlásenie poškodenia tovaru vrátane zaslania zápisu o škode je potrebné najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru doručenia doručiť na poštovú adresu predávajúceho, alebo  na email: reklamacie@klimadodomu.sk

5.10. Pred použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné a/alebo prevádzkové podmienky uvedené v dokumentácii k tovaru vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, ak charakter tovaru vyžaduje pre jeho prvé použitie, alebo následné používanie odbornú činnosť/službu, ktorú si kupujúci zaobstará prostredníctvom tretej osoby, je kupujúci povinný ihneď po dokončení odbornej činnosti/služby treťou osobou túto skutočnosť predávajúcemu preukázať a doručiť predávajúcemu príslušné potvrdenie (potvrdenie, resp. záznam o montáži, o spustení, o servisnej prehliadke, vrátane doloženia osvedčení a oprávnení tretej osoby k takejto činnosti...).

5.11. Potvrdenie podľa bodu 5.10 týchto VOP musí obsahovať dátum poskytnutia odbornej činnosti/služby,  pečiatku a podpis tretej osoby, ktorá ju poskytla, pričom táto musí byť odborne spôsobilou a oprávnenou osobou   v zmysle platných predpisov a noriem a musí mať platné oprávnenie/poverenie k takejto činnosti  od výrobcu tovaru. V prípade, že odborná činnosť/služba k dodanému tovaru bude vykonaná treťou osobou, ktorá nie je oprávnenou a spôsobilou podľa predchádzajúcej vety, ide o porušenie záručných podmienok, následkom čoho má predávajúci podľa svojho uváženia právo zamietnuť reklamáciu tovaru ako neoprávnenú.  

5.12. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto VOP.

5.13. Kupujúci ku každej dodávke tovaru obdrží faktúru doručenú osobne, poštou, alebo e-mailom. Osobitný záručný list predávajúci nevystavuje, nahrádza ho doklad o kúpe tovaru.

5.14. Spôsoby platieb sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo v konkrétnej prevádzke, všeobecne: platobnou kartou cez internet, dobierkou, platba na účet, nákup na splátky.

5.15. Dodávka tovaru je podmienená zaplatením celej ceny objednaného tovaru, alebo zálohy vo výške, s ktorou bude kupujúci oboznámený v prevádzke predávajúceho a v akceptácii objednávky, alebo na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade nákupu na splátky je podmienkou dodania tovaru zaplatenie dohodnutej výšky časti kúpnej ceny (akontácie).

 

6. Kúpna cena

 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a/alebo odbornej súvisiacej služby/činnosti   dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny, alebo jej časti len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Náklady spojené s vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie, reklamačný poriadok 

 

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok dostupný v každej prevádzke predávajúceho a zverejnený na internetovej stránke predajcu www.klimadodomu.sk. Kupujúci pred odoslaním objednávky predávajúcemu musí potvrdiť, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v jeho prevádzke, alebo vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok je platný pre všetky kúpne zmluvy, pokiaľ nie sú v kúpnej zmluve dohodnuté iné záručné podmienky.

 

9. Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

 

Predávajúci a prevádzkovateľ ako správca osobných údajov - spoločnosť KLIMA TREND, spol. s r.o. je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 

9.1. Správca osobných údajov - prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

Názov spoločnosti: KLIMA TREND spol. s r.o.

Adresa: Štúrova 165, 949 01 Nitra

IČO: 36 519 901

DIČ: 2020150528

IČ DPH: SK7120000030

 

9.2. Dotknutá osoba – kupujúci, žiadateľ o zasielanie newlettrov, účastník súťaže, majiteľ vernostnej karty

 

9.3. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva:

a) Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia (nevyhnutný, ak chcete využiť zľavu alebo inú výhodu pri príležitosti vašich narodenín), adresa bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)  

b) Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa

c) Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí

d) Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača (tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku), IP adresa

 

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve/objednávke, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

9.4. Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi): 

 1. plnenie obchodného účelu - vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy (údaje vami poskytnuté sú nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno uzatvoriť zmluvný vzťah)
 1. marketingové účely - ponuka produktov a služieb spoločnosti (ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami). Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.
 2. účel spotrebiteľskej súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží, ich spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. V rámci podpory predaja (bez potreby povolenia zo strany štátnych orgánov) sa môžete zúčastniť prebiehajúcej spotrebiteľskej súťaže (marketingovej akcie), a to nákupom tovaru na niektorej z našich pobočiek. V prípade výhry máte za dodržania podmienok súťaže možnosť získať určenú cenu. O spotrebiteľskej súťaži prebiehajúcej sa dozviete z našej reklamy resp. v našich predajniach. Je potrebné sa vždy oboznámiť s podmienkami účasti na príslušných spotrebiteľských súťažiach
 3. účel vernostného programu – odmeňovanie kupujúcich prostredníctvom rôznych zliav a výhod, poskytovanie poukážok na nákup (v prípade vernostnej karty budeme evidovať číslo karty, ktorú vám vystavíme a vyššie uvedené údaje a nákupy realizované s použitím príslušnej karty)
 4. účel registrácie na webovskej stránke spoločnosti – potreba registrácie klienta na účel jednoduchšej a efektívnejšej komunikácie
 5. účel profilovania/personalizované vyhodnocovanie výsledkov – na základe personalizovaného, resp. profilovaného vyhodnocovania údajov dokážeme automatizovane zistiť vaše záujmy. Vyhodnotením osobných aspektov, ako vaše nákupné správanie, vám vieme ponúkať naše služby cielenejšie a špecifickejšie.

 

9.5. Postup dvojitého explicitného súhlasu (double-opt-in) - ak ste uviedli e-mailový kontakt, po spracovaní vašich údajov dostanete od nás ešte raz jeden špeciálny potvrdzujúci e-mail. Reklamné e-maily budete dostávať až po kliknutí na odkaz, ktorý e-mail obsahuje. Tento postup využívame napr. pri registrácii - registrácia bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na link, ktorý bude súčasťou vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak k príslušnému potvrdeniu z vašej strany nedôjde bezodkladne, vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy.

9.6. Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6, odst. 1, písm. a) – súhlas dotknutej osoby a podľa čl. 6, odst. 1, písm. b) –  plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR

9.7. Spoločnosť poverila zodpovednú osobu za dodržiavanie ochrany osobných údajov (v prípade otázok ju môžete kontaktovať na mailovej adrese: gdpr@klimatrend.sk)

9.8. Doba uchovávania osobných údajov - súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude uchovávaný v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

9.9. Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov:

- DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06  Bratislava-Rača, IČO: 47 927 682, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100759/B ako zmluvnému prepravcovi,

- WEBY GROUP, s.r.o., so sídlom Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 6957/S ako zmluvnému poskytovateľovi   webových služieb,

- KLIMAK, s.r.o. so sídlom Štúrova 165, 949 01 Nitra, IČO: 36 545 198, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 12971/N ako zmluvnému poskytovateľovi účtovných a marketingových služieb

- Geis SK s.r.o., so sídlom  Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428,  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 2083/S ako zmluvnému prepravcovi

9.10. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

9.11. Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame napríklad šifrovaciu metódu v niektorých oblastiach (konto držiteľa karty, registračný formulár na internetovej stránke). Informácie, ktoré zadávate, sa potom prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol (Secure Socket Layer), aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. Spoznáte to podľa toho, že v stavovom riadku vášho prehliadača bude symbol zámku zatvorený a riadok internetovej adresy bude začínať s „https“. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.

9.12. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

9.13. Dotknutá osoba dáva súhlasom svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

9.14. Služby poskytované prevádzkovateľom nie sú primárne určené osobám mladším ako 16 rokov; ak však osoba mladšia ako 16 rokov má záujem využívať tieto služby, jej súhlas musí byť písomne vyjadrený alebo schválený zákonným zástupcom tejto osoby.

9.15. Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť KLIMA TREND spol. s r. o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 2. Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené, pričom opravu údajov vykonáte sami alebo požiadate o to prevádzkovateľa
 3. Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte  najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),
 4. Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie
 5. Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch uvedených v GDPR (t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), máte právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému prevádzkovateľovi, tento prenos osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi máte za predpokladu, že je tento prenos technicky možný
 6. Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb. Máte právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu; v prípade, ak uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných údajov podľa tejto vety, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať
 7. Právo odvolať súhlas: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie musí obsahovať informácie kto odvolanie podáva (vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať) a informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

9.16. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

9.17. Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu gdpr@klimatrend.sk alebo poštou na adresu KLIMA TREND spol. s r.o., Štúrova 165, 949 01 Nitra, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, prípadne zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

10.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný  doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v primeranom obale a to zaslaním na adresu predávajúceho, alebo osobným doručením do ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil (napr. splátková zmluva). Prípadné vrátenie akejkoľvek platby uhradenej kupujúcim na základe doplnkovej zmluvy bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkovú zmluvu (zaplatenú akontáciu vráti kupujúcemu predávajúci). V prípade odstúpenia od zmluvy k tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja, je kupujúci povinný predložiť aj jeho splátkovú zmluvu a/alebo faktúru a zároveň  preukázať svoju totožnosť.

10.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

10.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa týchto VOP pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru.

10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, je odstúpenie od zmluvy platné iba v prípade jeho akceptovania predávajúcim;  predávajúci podľa svojho uváženia si môže tovar ponechať a voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru alebo predávajúci môže takýto tovar vrátiť späť kupujúcemu na jeho náklady.

10.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v primeranom obale.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy, znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci.

10.13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a tovaru vyrobeného na mieru (tovar s poskytnutím odbornej činnosti/služby, napr. tovar s montážou/inštaláciou na mieste určenom kupujúcim) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. 

 

11. Bazár

 

11.1. Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom alebo vrátený použitý tovar, prípadne tovar s vadou nebrániacou jeho použitiu.

11.2. Záručná doba na bazárový tovar pre spotrebiteľa je v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia výrobku.

11.3. Bazárový tovar nie je možné pri reklamácii vymeniť za nový kus.

11.4. Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.

11.5. Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre "vadu" resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.

12. Záverečné ustanovenia

 

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

12.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2015 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

12.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

12.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Nitre 15.05.2020

 

Poučenie o odstúpení od zmluvy

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Súťaž o klimatizáciu"

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

„Súťaž o klimatizáciu“

I.

Usporiadatelia súťaže

 

Odsek 1: Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Súťaž o klimatizáciu“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť KLIMA TREND, spol. s.r.o., Štúrova 165, 949 01 Nitra, Slovenská republika,

IČO: 36 519 901 (ďalej len „Usporiadateľ“).

II.

Termín súťaže a rozsah

 

Odsek 1: Súťaž prebieha od 15.01. 2021 od 00:00 hod do 30. 06. 2021 vrátane, do 24:00 hod., formou zasielania kontaktných formulárov, uvedených na web stránke Usporiadateľa, prostredníctvom webovej stránky https://www.klimadodomu.sk/sutaz-o-klimatizaciu.xhtml.

 

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

 

III.

Podmienky účasti v súťaži

 

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých záujemcov, ktorí prejavia záujem o produkty Usporiadateľa (ďalej len „súťažiaci“).

Odsek 2: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, distribútori a ich zamestnanci.

 

IV.

Účel spotrebiteľskej súťaže

 

Odsek 1: Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja produktov Usporiadateľa.

 

V.

Pravidlá súťaže

 

Odsek 1: Úlohou súťažiacich bude odpovedať na súťažnú otázku a vypísať kontaktný formulár, ktorý je uvedený na web stránke Usporiadateľa, uvedeného na webovej stránke https://www.klimadodomu.sk/sutaz-o-klimatizaciu.xhtml, spolu s povinnými kontaktnými údajmi. Súťažiaci je pre zaradenie do zlosovania povinný vyplniť všetky požadované údaje: meno, priezvisko, kompletnú adresu trvalého bydliska, kraj, mailovú adresu a telefónne číslo.

 

Odsek 2: Do súťaže budú zaradené iba tie súťažné kontaktné formuláre, ktoré budú úplne vyplnené, t.j. budú obsahovať odpoveď na súťažnú otázku, otázku na čiastkovú súťaž a budú mať vyplnené všetky povinné údaje.

 

Odsek 3: Jeden súťažiaci má právo získať len jednu hlavnú výhru. Žrebuje sa z tých správne vyplnených formulárov, v ktorých súťažiaci správne odpovedali na súťažnú otázku: „Ktorou klimatizáciou dokážete rýchlejšie vychladiť svoj byt?“. Čiastkové výhry v celkovom počte 3 kusy budú losované v mesiacoch február, apríl a jún. Výhercom sa môže stať ten, kto zodpovedal správne na otázku čiastkovej súťaže v danom mesiaci, pričom každý mesiac (január, február, marec, apríl, máj a jún) bude vždy iná otázka čiastkovej súťaže. Jeden súťažiaci má právo získať len jednu čiastkovú výhru počas trvania celej doby súťaže.

 

Odsek 4: Na nesprávne, resp. neúplne vyplnené a zaslané kontaktné formuláre, ktoré nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel, sa nebude prihliadať a nebudú zaradení do čiastkových súťaží a tiež hlavnej súťaže, resp. žrebovania.

 

Odsek 5: Žrebovanie hlavnej výhry prebehne výberom z databázy súťažiacich, ktorí správne zodpovedali na súťažnú otázku a mali správne vyplnený celý súťažný formulár dňa 01. 07. 2021. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Usporiadateľa, prípadne iných zvolených osôb.

 

Odsek 6: Výherca bude o výhre informovaný mailom resp. telefonicky.

Usporiadateľ upovedomí výhercu žrebovania prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v súťažnom kontaktnom formulári alebo telefonicky. Organizátor sa pokúsi zastihnúť výhercu maximálne dvakrát. Ak výherca neodpovedá na žiadny z pokusov Usporiadateľa do 3 (troch) pracovných dní od posledného pokusu, výherca viac nebude oprávnený získať Výhru. Následne prebehne náhradné žrebovanie výhry, kde bude špecifikovaný náhradný výherca. Výhercovia čiastkovej súťaže budú informovaní mailom a tiež postom na facebookovej stránke KLIMADODOMU.sk. Ceny budú výhercom zaslané na adresu uvedenú v súťažnom kontaktnom formulári.

 

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá na nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónneho čísla, či e-mailovej adresy, ak mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov.

 

Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke https://www.klimadodomu.sk/sutaz-o-klimatizaciu.xhtml najneskôr od 06. 07. 2021 do 30. 07. 2021. Hlavná výhra bude doručená osobne na adrese pobočky spoločnosti KLIMA TREND, spol. s.r.o., a to na predajnom mieste KLIMA DO DOMU, Štúrova 165, 949 01 Nitra. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Usporiadateľa a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

 

Odsek 7: Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhier v prípade zaslania poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie Výhry počas prepravy.

 

Odsek 8: V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry, v prípade zaslania výhry poštou, prevezme zásielku zákonný zástupca.

 

Odsek 9: Usporiadateľ nebude zodpovedný za spôsob použitia alebo používanie Výhry výhercom.

 

Odsek 10: Spôsob zdanenia cien z reklamných súťaží upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  VI.

Výhra

 

Odsek 1: Výhercovi čiastkovej súťaže bude odovzdaná nasledovná výhra:

 • 1ks  Čistička vzduchu CARRIER Novel Air

 

Odsek 2: Výhercovi hlavnej súťaže bude odovzdaná nasledovná výhra:

 • 1ks Klimatizácia značky SAMSUNG Wind-Free Comfort (3,5 kW)

 

 

VII.

Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže

 

Odsek 1: Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.

 

Odsek 2: Na žiadnu z výhier zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

 

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

 

Odsek 4: Ochrana osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje v súlade s čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok Usporiadateľa a zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

Odsek 1: Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.

 

Odsek 2: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

 

Odsek 3: V prípade, ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Usporiadateľovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.

 

Odsek 4: Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Usporiadateľa.

 

Odsek 5: Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke Usporiadateľa http://www.klimadodomu.sk/obchodne-podmienky.xhtml a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Usporiadateľa, Štúrova 165, 949 01 Nitra.

 

Nitra, dňa 11.01.2021