Ako funguje klimatizácia?

Ako funguje klimatizácia?

Klimatizácia je vlastne úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch tak, aby zabezpečovala komfort v danom prostredí. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu. Klimatizácia pre dosiahnutie komfortnej teploty využíva princíp chladiaceho okruhu, ktorý tvoria nasledovné deje:

  1. kompresia (stlačenie plynov)
  2. skvapaľňovanie (kondenzácia)
  3. vyparovanie

V 1. fáze sú pary chladiaceho média privedené do kompresora, v ktorom sú stalčené a jeho dôsledkom aj zohriate.

V 2. fáze je chladiace médium pri vysokej teplote a tlaku privedené do výmenníka - kondenzátora, v ktorom je ochladzované okolitým vzduchom - tu toto médium kondenzuje a uvoľnené teplo je do vonkajšieho priestoru odovzdané ventilátorom.

V 3. fáze je kvapalina transportovaná cez takzvanú kapiláru, alebo expanzn ventil, za ktorým sa prudko zníži tlak, a tým i teplota. Médium pokračuje do ďalšieho výmenníka - výparníka. Kvapalina sa začne odparovať, čím odoberá teplo z priestoru výparníka, spravidla ochladzovanej miestnosti. Na distribúciu studeného vzduchu do miestnosti slúži ventilátor, ktorý je umiestnený pri výparníku. Následne je chladivo v plynnom skupenstve privedené do kompresora a cyklus se opakuje.

Otočením prúdenia chladiva v systéme pomocou štvorcestného ventila sa výparník a kondenzátor vymenia, čo umožní na vnútornej jednotke v kondenzátore odovzdávať teplo a teda miestnosť vykurovať.